AVÍS LEGAL

Aquest avís legal estableix les condicions d’ús de la pàgina web www.extrapernil.com (en endavant, la «pàgina web»). La seva utilització atribueix al navegant la condició d’usuari, la qual cosa implica l’adhesió i el compromís de compliment de totes i cadascuna de les condicions contingudes en aquest avís legal, en la versió publicada en el moment en què s’hi accedeixi, de manera que es recomana a l’usuari llegir aquest avís legal atentament cada vegada que accedeixi a la pàgina web. Aquestes condicions seran aplicables independentment de l’existència d’altres condicions específiques aplicables a determinats serveis que es prestin a la pàgina web.

Dades identificatives del prestador de serveis

Denominació: EXTRAPERNIL DEL MONTSENY SL
Domicili: C/ Ca l’Anton 10, P.I. Montmany 08553 SEVA
CIF: B67126326
Inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona, tom 46245, foli 1, full B-514088, inscripció 1a.
Contacte: info@extrapernil.com.

Termes i condicions d’ús

Els termes i les condicions recollits en aquest avís legal són d’aplicació a totes aquelles pàgines que figuren en el mapa del lloc web, que són les úniques incloses en aquesta pàgina web.

L’accés a aquesta pàgina web és responsabilitat exclusiva dels usuaris i implica acceptar aquests termes i condicions d’ús.

L’usuari ha de fer un ús lícit d’aquesta pàgina web i dels seus serveis, d’acord amb aquests termes i condicions d’ús i amb la legalitat vigent.

Extrapernil del Montseny pot modificar unilateralment els termes i condicions d’ús d’aquesta pàgina web mitjançant una publicació en aquest avís legal, i tindran efectes des del mateix moment de la publicació.

Navegació

Extrapernil del Montseny no es responsabilitza ni garanteix que l’accés a la pàgina web sigui ininterromput o que estigui lliure d’error. Tampoc es responsabilitza o garanteix que el contingut o programari a què es pugui accedir a través de la pàgina web estigui lliure d’error o causi un dany. En cap cas, Extrapernil del Montseny serà responsable per les pèrdues, danys o perjudicis de qualsevol tipus que es produeixin per l’accés i navegació per la pàgina web. S’hi inclouran els danys o perjudicis causats en els sistemes informàtics o provocats per la introducció de virus, però no es limitaran a aquests.

Extrapernil del Montseny no es fa responsable dels danys que puguin ocasionar-se als usuaris per un ús inadequat de la pàgina web. En particular, no es fa responsable en cap cas de les caigudes, interrupcions, mancança o defecte de les telecomunicacions que es puguin produir mentre l’usuari navega per la pàgina.

Accés i seguretat

L’accés als serveis transaccionals i aquells que inclouen la captura de dades personals es realitza en un entorn segur per mitjà del protocol SSL (Secure Sockets Layer) de 128 bits. El servidor segur estableix una connexió de manera que la informació es transmet xifrada. Això assegura que el contingut transmès sigui només intel·ligible per a l’ordinador client i el servidor de Extrapernil del Montseny L’usuari pot comprovar que està dins d’un entorn segur si a la barra d’estat del seu navegador apareix un cadenat tancat. La garantia de seguretat dels nostres servidors s’empara en un certificat expedit pel nostre proveïdor de serveis web. Aquest certificat garanteix que el client està comunicant les seves dades a un servidor de Extrapernil del Montseny i no a un tercer que intenti fer-se passar per aquesta.

Continguts

Extrapernil del Montseny realitza els màxims esforços per evitar qualsevol error en els continguts que puguin aparèixer a la pàgina web.

Extrapernil del Montseny no garanteix les conseqüències que es derivin dels errors en els continguts que puguin aparèixer a la pàgina web, ni tampoc se’n responsabilitza.

Vigència i modificacions a la pàgina web

La informació que apareix a la pàgina web és la vigent en la data de l’última actualització. Extrapernil del Montseny s.l. no es fa responsable de la vigència i la idoneïtat de les informacions de la pàgina web.

L’usuari no pot alterar, canviar, modificar o adaptar la pàgina web. Extrapernil del Montseny es reserva la facultat d’efectuar totes les actualitzacions, canvis i modificacions que consideri convenients, i pot fer ús d’aquesta facultat en qualsevol moment i sense avís previ.

Extrapernil del Montseny es reserva la facultat de modificar unilateralment les condicions i els termes d’ús de la pàgina web, incloent-hi aquest avís legal.

Propietat intel·lectual i industrial

Aquesta pàgina web, el seu codi font i els continguts que estan protegits per la Llei de propietat intel·lectual no poden ser objecte d’explotació, reproducció, distribució, modificació, comunicació pública, cessió o transformació, tret que hi hagi autorització expressa dels titulars dels drets.

El disseny, imatges, rètols, signes distintius, nom comercial, marques, logos, productes i serveis que conté aquesta pàgina web estan protegits per la Llei de propietat industrial.

Extrapernil del Montseny és titular o llicenciatari de tots els drets sobre el contingut d’aquesta pàgina web i en té legítimament en exclusiva els drets d’explotació, llevat d’aquells drets de determinats proveïdors amb els quals s’hagi signat el contracte corresponent per a la provisió de continguts i que estan protegits per les normes nacionals i internacionals de propietat intel·lectual i industrial, i els són aplicables, igualment, aquestes condicions.

L’accés a aquesta pàgina web no atorga als usuaris cap dret ni titularitat sobre els drets de propietat intel·lectual o industrial ni els continguts que conté. Els usuaris que accedeixin a la pàgina web no poden copiar, modificar, distribuir, transmetre, reproduir, publicar, cedir ni vendre els elements esmentats anteriorment o crear nous productes o serveis derivats de la informació obtinguda sense l’autorització expressa i per escrit dels titulars dels drets.

Queda terminantment prohibida l’alteració del contingut o l’estructura d’aquesta pàgina web per part de l’usuari.

Extrapernil del Montseny es reserva la possibilitat d’exercir les accions judicials que corresponguin contra els usuaris que violin o infringeixin els drets de propietat intel·lectual i industrial.

Hipervincles

La pàgina web pot incorporar enllaços d’accés (hipervincles o links) a altres pàgines web de les quals Extrapernil del Montseny no és titular. En cap cas, aquesta possibilitat implica l’existència de relació entre Extrapernil del Montseny i el titular de la pàgina web a la qual aquest hipervincle redirigeix, ni tan sols la seva aprovació o acceptació. Extrapernil del Montseny tampoc és responsable de la licitud dels continguts abocats en aquesta pàgina web.

Qualsevol altra pàgina web té prohibida la incorporació d’un hipervincle a la pàgina web de Extrapernil del Montseny s.l. sense la seva autorització expressa. En qualsevol cas, aquesta autorització implica que l’hipervincle no es faci de manera que perjudiqui la imatge pública i de marca de Extrapernil del Montseny o de la mateixa pàgina web, així com dels tercers que apareguin referenciats en aquesta. Extrapernil del Montseny retirarà qualsevol enllaç quan tingui coneixement, per qualsevol mitjà, de la il·licitud del seu contingut o del fet que des d’aquest enllaç es lesionen béns o drets d’un tercer.

Política de privacitat de la pàgina web

Per a més informació sobre la nostra política de protecció dades i privacitat, es pot consultar la nostra política de privacitat.

Ús de cookies

Per a la utilització del nostre lloc web és necessària la utilització de cookies. Les cookies s’utilitzen amb la finalitat de facilitar la navegació i oferir un servei personalitzat i més àgil, així com una eina per obtenir dades estadístiques de l’ús de la web. En cap cas s’utilitzen per emmagatzemar informació que pugui identificar l’usuari. Per a més informació, es pot consultar la nostra política de cookies.

Legislació aplicable i jurisdicció competent

Els termes i condicions que regeixen la pàgina web i totes les relacions que se’n puguin derivar estan salvaguardats per la legislació espanyola.

Qualsevol controvèrsia que pugui derivar de l’accés o la utilització de la pàgina web se sotmetrà a la jurisdicció exclusiva dels jutjats i tribunals de Madrid (Espanya).

© Extrapernil del Montseny S.L. Tots els drets reservats.

POLÍTICA DE PRIVACITAT

En cumplimiento del Reglamento (UE) 2016/ 679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016 (en adelante RGPD) le informamos que los datos personales comunicados a Extrapernil del Montseny S.L. serán incorporados a una Base de Datos común de información titularidad de las empresas GRUPO VALL COMPANYS detalladas a continuación (en adelante GRUPO VALL COMPANYS):

 • Extrapernil del Montseny S.L.: Carrer Ca l’Anton, 10 – Polígon Industrial Montmany - 08553 Seva (Barcelona). Tel. +34 93 885 09 16. Correo electrónico info@extrapernil.com

 • La relación de empresas con sus datos de contacto e identificación se encuentran en el siguiente enlace: http://www.vallcompanys.es.

CONTACTO

Para cualquier asunto relacionado con el tratamiento de datos de personas físicas por parte de las empresas de GRUPO VALLCOMPANYS podrá dirigirse a la dirección de correo electrónico protecciondedatos@vallcompanys.es, o bien podrá también dirigirse a nuestro Delegado de Protección de Datos a través de la siguiente dirección de correo electrónico dpd@vallcompanys.es


DATOS RECABADOS, FINALIDAD, LEGITIMDAD Y PLAZO DE CONSERVACIÓN.

Las empresas del GRUPO VALL COMPANYS recabarán los siguientes datos aportados por el interesado:

 • CONTACTO COMERCIAL: atención de consultas y solicitudes de contacto recibidas por cualquier medio, así como el mantenimiento de relaciones comerciales relacionadas con los servicios de las empresas de GRUPO VALL COMPANYS:
  • Datos recabados: Nombre, teléfono, email y consulta.
  • Finalidad: Contestar a las solicitudes de información que el interesado haya realizado por cualquier medio sobre los productos y servicios de las empresas de GRUPO VALL COMPANYS, y establecer y mantener relaciones comerciales.
  • Legitimación: En base a la prestación del consentimiento a las empresas de GRUPO VALL COMPANYS está legitimado para tratar los datos del interesado facilitado a través de la solicitud de contacto, y conforme al interés legítimo para el desarrollo y mantenimiento de relaciones comerciales.
  • Plazos de conservación: los datos se conservarán hasta el momento en que el interesado solicite la baja o supresión de sus datos y una vez suprimidos se conservarán por un periodo máximo de 6 años a disposición la administración pública, jueces y tribunales, para la atención y defensa de las posibles responsabilidades nacidas del tratamiento.

 • PROMOCIONAL o NEWSLETTERS: la remisión de información, novedades, avisos, recordatorios y promociones que pudieran ser de su interés, relacionadas con las actividades de las empresas de GRUPO VALL COMPANYS.
  • Datos recabados: dirección de correo electrónico, nombre y apellidos.
  • Finalidad: el registro de los interesados para la remisión de información, novedades y promociones, y establecer y mantener relaciones comerciales.
  • Legitimación: prestación del consentimiento del interesado a las empresas de GRUPO VALL COMPANYS para el alta en servicios promocionales, y el interés legítimo para el desarrollo de relaciones comerciales.
  • Plazos de conservación: los datos se conservarán hasta el momento en que el interesado solicite la baja o supresión de sus datos y una vez suprimidos se conservarán por un periodo máximo de 6 años a disposición la administración pública, jueces y tribunales, para la atención y defensa de las posibles responsabilidades nacidas del tratamiento.

 • CURRICULUM O EMPLEO: envío del Curriculum a través de la web o a través de cualquier medio a GRUPO VALL COMPANYS.
  • Datos recabados: área profesional, nombre, apellidos, teléfono, e-mail, CV, carta de presentación y cualquier otro dato personal asociado al Curriculum o perfil profesional.
  • Finalidad: gestión de la candidatura del interesado a los procesos de selección publicados o a otros puestos vacantes acordes a su perfil profesional que puedan surgir a futuro dentro de las actividades de las empresas de GRUPO VALL COMPANYS.
  • Plazos de conservación: los datos se conservarán hasta que se le adjudique un puesto de trabajo o hasta que nos solicite la supresión de los mismos. Se conservarán por tanto durante el tiempo necesario para la finalidad del tratamiento, y una vez finalizada se podrán conservar por un periodo de seis años a disposición la administración pública, jueces y tribunales, para la atención y defensa de las posibles responsabilidades nacidas del tratamiento.
  • Legitimación: prestación del consentimiento del interesado.
  • Destinatarios: los datos facilitados y derivados del proceso de selección podrán ser cedidos a:
   • - Terceras empresas identificadas por el interesado para solicitud de referencias que pudieran ser necesarias para la selección del candidato.

 • SERVICIOS: Datos facilitados para la prestación de servicios de cualquiera de las empresas del GRUPO VALL COMPANYS. Los servicios se identificarán en el momento de la recogida del dato y registro del mismo.
  • Datos recabados: Nombre Apellidos, NIF, dirección de contacto, domicilio, correo electrónico, teléfono de contacto, y demás datos necesarios según el registro solicitado, y que será exclusivamente necesarios para el registro en los servicios de las empresas del GRUPO VALL COMPANYS.
  • Finalidad: el registro de los interesados para la prestación de servicios GRUPO VALL COMPANYS, y establecer y mantener relaciones comerciales.
  • Legitimación: la relación jurídica o ejecución del servicio por las empresas del GRUPO VALL COMPANYS para los servicios indicados y el interés legítimo para el desarrollo de relaciones comerciales.
  • Plazos de conservación: los datos se conservarán durante el tiempo necesario para la finalidad del tratamiento o hasta el momento en que el interesado solicite la baja o supresión de los mismos, y una vez suprimidos los mismos se podrán conservar por un periodo de seis años a disposición la administración pública, jueces y tribunales, para la atención y defensa de las posibles responsabilidades nacidas del tratamiento.

 • Alta y Seguimiento cuentas Corporativas de Redes Sociales web: los datos personales que facilita o habilita a las redes sociales al convertirse en seguidor de las mismas. Las cuentas corporativas de las redes sociales de las empresas de GRUPO VALL COMPANYS son las siguientes:
  • - LINKEDIN: https://www.linkedin.com/company/9249853/
  • - TUITTER: https://twitter.com/VallCompany
  • - YOUTUBE: https://www.youtube.com/channel/UC2D0nCmDa04GsrenHvmFo2Q
  • - FACEBOOK: https://www.facebook.com/pages/Vall-Companys/1110631872322602
  • Datos recabados: Nombre Apellidos, NIF, dirección de contacto, domicilio, correo electrónico, teléfono de contacto, y de más datos facilitados por la correspondiente red social.
  • Finalidad: seguimiento red social, y mantenimiento y desarrollo de relaciones comerciales.
  • Legitimación: prestación del consentimiento del interesado a las empresas de GRUPO VALL COMPANYS, y conforme al interés legítimo para el desarrollo de relaciones comerciales.
  • Plazos de conservación: los datos se conservarán durante el tiempo necesario para la finalidad del tratamiento, y una vez finalizada la misma se podrán conservar por un periodo de seis años a disposición la administración pública, jueces y tribunales, para la atención y defensa de las posibles responsabilidades nacidas del tratamiento.

 • CLIENTES/PROVEEDORES: Datos personales profesionales facilitados por Clientes/Proveedores para la prestación de servicios y gestión de la relación jurídica o contractual por parte de las empresas de GRUPO VALL COMPANYS:
  • Datos recabados: Nombre Apellidos, DNI, dirección profesional de contacto, correo electrónico, teléfono profesional de contacto.
  • Finalidad: la gestión de la relación contractual del servicio.
  • Legitimación: la relación jurídica o contractual existente necesaria par la prestación del servicio.
  • Plazos de conservación: los datos se conservarán durante el tiempo necesario para la finalidad del tratamiento o supresión de los mismos, y una vez finalizada o suprimida se podrán conservar por un periodo de seis años a disposición la administración pública, jueces y tribunales, para la atención y defensa de las posibles responsabilidades nacidas del tratamiento.

 • CONTROL DE ACCESO Y SEGURIDAD: Datos recabados por cámaras de Videovigilancia o facilitados para el control de acceso a los edificios por aquellas empresas del GRUPO VALL COMPANYS que cuenten con cámaras de videovigilancia:
  • Datos recabados: Nombre Apellidos, DNI, e imágenes.
  • Finalidad: controlar el acceso y la gestión de la seguridad interna de las instalaciones de GRUPO VALL COMPANYS y a cualquiera de las empresas del GRUPO VALL COMPANYS.
  • Legitimación: interés legítimo en garantizar la seguridad en las instalaciones por parte de su titular, lo que justifica el registro de datos en el control de acceso, y que las imágenes sean captadas necesariamente al acceder a estas instalaciones
  • Plazos de conservación: Los datos serán conservados durante un periodo máximo de un mes, salvo que fuese necesario conservarlos durante más tiempo por ser conveniente para esclarecer alguna infracción o hecho ilícito detectado.

El interesado conoce y expresamente acepta que la aceptación de alguna de las finalidades anteriormente indicadas supone la incorporación de sus datos en la Bases de Datos común de las empresas de GRUPO VALL COMPANYS, y la cesión de sus datos de carácter personal a las empresas que, en cada momento, se informen en la web www.vallcompanys.es, pudiendo ser utilizados por todas ellas con las finalidades anteriormente indicadas. Dicha cesión se produce con las mismas finalidades de tratamiento, iguales categorías de datos, mismo plazo de conservación, y similar ejercicio de derechos. Podrá en cualquier momento oponerse a dicha cesión por correo postal a la dirección postal indicada de GRUPO VALL COMPANYS o vía correo electrónico a la dirección protecciondedatos@vallcompanys.es.

Salvo la cesiones indicadas anteriormente no se prevé la cesión o comunicación de datos a terceros, salvo las prestaciones de servicios de terceros como encargados de tratamiento con los que GRUPO VALL COMPANYS ha firmado los correspondientes contratos de Encargado de Tratamiento y verificado que los mismos reúnen las garantías suficientes para aplicar medidas técnicas y organizativas apropiadas, de tal manera que el tratamiento se realiza conforme a los requisitos del RGPD garantizando la protección de los derechos del interesado.


EJERCICIO DE DERECHOS

El interesado tiene reconocidos sus derechos a acceso, rectificación, supresión, limitación, oposición y portabilidad de sus datos responsabilidad de las empresas del GRUPO VALL COMPANYS. Mientras exista la finalidad de tratamiento o suprima expresamente sus datos personales de nuestra Bases e Datos común, seguiremos tratando sus datos ya que son necesarios para el tratamiento y continúa interesado en formar parte de los mismos. En cualquier momento el interesado podrá ejercitar sus derechos mediante la remisión de una comunicación postal a GRUPO VALL COMPANYS en el domicilio más arriba indicado o vía correo electrónico a la dirección protecciondedatos@vallcompanys.es, adjuntando un documento que acredite su identidad e indicando expresamente el derecho que desea ejercitar.

El interesado está amparado por el derecho a retirar su consentimiento para el tratamiento por las empresas del GRUPO VALLCOMPANYS. Asimismo, le asiste el derecho a dirigir sus reclamaciones derivadas del tratamiento de sus datos de carácter personal ante la Agencia Española de Protección de Datos (www.agpd.es)


MEDIDAS DE SEGURIDAD TÉCNICAS Y ORGANIZATIVAS

GRUPO VALL COMPANYS ha adoptado las medidas técnicas y organizativas necesarias para garantizar la seguridad e integridad de los datos, así como para evitar su alteración, perdida, tratamiento o acceso no autorizado.


DATOS FACILITADOS

Los datos que se soliciten en los diferentes formularios de la Página Web o facilitados por el interesado por otro medio son los estrictamente necesarios para atender a su solicitud, los cuales el interesado comunica voluntariamente. La negativa a proporcionar los datos calificados como obligatorios supondrá la no prestación o la imposibilidad de acceder al servicio para los que eran solicitados. Con el fin de mantener sus datos personales actualizados, debe informarnos de cualquier cambio que se produzca respecto ellos, en caso contrario, no respondemos de su veracidad. Igualmente, en aquellos supuestos en los que se facilite datos de terceros, el interesado se compromete a informarles del contenido de la presente política de privacidad.

El interesado se compromete a comunicar a la mayor brevedad posible a facilitar a las empresas del GRUPO VALL COMPANYS cualquier modificación y rectificación de sus datos de carácter personal a los efectos de que la información contenida en los Registros de Actividad de las empresas del GRUPO VALL COMPANYS estén en todo momento actualizada.

En base al interés legítimo de GRUPO VALL COMPANYS y las empresas del GRUPO los datos personales del interesado podrán ser utilizados para el establecimiento o mantenimiento de relaciones comerciales por cualquier vía incluida la vía electrónica para informarle sobre productos y servicios ofrecidos por estas últimas, pudiendo en cualquier momento oponerse a dicho tratamiento con finalidad comercial mediante la remisión de una comunicación postal a la dirección arriba indicada, o vía correo electrónico a la dirección protecciondedatos@vallcompanys.es.

POLÍTICA DE cookies

Antes de que empieces a navegar por la Web nos gustaría informarte que utilizamos cookies con diferentes finalidades en la Web www.extrapernil.com, de tal forma que puedas decidir si quieres que las mismas se instalen en tu equipo o no.

En caso de continuar navegando en www.extrapernil.com, Extrapernil del Montseny deducirá que aceptas la instalación de las cookies, otorgándonos el consentimiento para poder instalarlas en tu equipo.

Que son las Cookies

Las cookies son pequeños archivos de información que se envían y almacenan en el equipo desde el que se accede a la Web www.extrapernil.com (PC u ordenador personal, teléfono móvil, tableta o televisión conectada) facilitando el uso de la misma, para ofrecer un mejor servicio.

La Web www.extrapernil.com utiliza tanto cookies propias como de terceros que nos ayudan a mejorar la calidad permitiéndonos comparar, recordar, controlar y entender como navegan nuestros usuarios a través de la Web, identificando que es lo que encuentran útil y lo que no y poder así, mejorar el proceso de navegación.

Las cookies que utiliza la Web no dañan tu equipo. Únicamente, sirven para mejorar los servicios ofrecidos. Algunas son estrictamente necesarias para que la página funcione bien (técnicas y de personalización) y otras sirven para mejorar el rendimiento y experiencia como usuario (análisis, publicitarias y de publicidad comportamental).

La Web utiliza tanto cookies de sesión, temporales, como cookies permanentes. Las cookies de sesión almacenan datos mientras el usuario accede a la Web, caducan al cerrar el navegador; mientras que las cookies permanentes almacenan los datos en el terminal para que sean accedidos y utilizados en más de una sesión, suelen caducar cuando transcurre un periodo de tiempo que puede oscilar entre los dos meses y los dos años.

Desactivación de Cookies

Tienes la opción de permitir, bloquear o eliminar las cookies instaladas en tu equipo mediante la configuración de las opciones del navegador instalado en su equipo. Al desactivar cookies, algunos de los servicios disponibles podrían dejar de estar operativos. La forma de deshabilitar las cookies es diferente para cada navegador, pero normalmente puede hacerse desde el menú Herramientas u Opciones. También puede consultarse el menú de Ayuda del navegador dónde puedes encontrar instrucciones. El usuario podrá -en cualquier momento- elegir qué cookies quiere que funcionen en este sitio web mediante: la configuración del navegador; por ejemplo:

- Microsoft Internet Explorer
- Mozilla Firefox
- Chrome
- Safari
- Opera

Tipos de Cookies

Según la finalidad para la que se traten los datos obtenidos a través de las cookies, la Web puede utilizar:

 • Cookies técnicas: son aquéllas que permiten al usuario la navegación a través de una página web, plataforma o aplicación y la utilización de las diferentes opciones o servicios que en ella existan como, por ejemplo, controlar el tráfico y la comunicación de datos, identificar la sesión, acceder a partes de acceso restringido.
 • Cookies de personalización: son aquéllas que permiten al usuario acceder al servicio con algunas características de carácter general predefinidas en función de una serie de criterios en el terminal del usuario como por ejemplo serian el idioma, el tipo de navegador
 • Cookies de análisis: son aquéllas que permiten el seguimiento y análisis del comportamiento de los usuarios de los sitios Web a los que están vinculadas. La información recogida mediante este tipo de cookies se utiliza en la medición de la actividad de los sitios Web, aplicación o plataforma y para la elaboración de perfiles de navegación de los usuarios.
 • Cookies publicitarias: son aquéllas que permiten la gestión, de la forma más eficaz posible, de los espacios publicitarios.
 • Cookies de publicidad comportamental: estas cookies almacenan información del comportamiento de los usuarios obtenida a través de la observación continuada de sus hábitos de navegación, lo que permite desarrollar un perfil específico para mostrar publicidad en función del mismo.
 • Cookies de redes sociales externas: que se utilizan para que los visitantes puedan interactuar con el contenido de diferentes plataformas sociales (facebook, youtube, twitter, linkedIn, etc..) y que se generen únicamente para los usuarios de dichas redes sociales. Las condiciones de utilización de estas cookies y la información recopilada se regula por la política de privacidad de la plataforma social correspondiente.
Actualmente en la WEB se utilizan los siguientes tipos de cookies:

COOKIES PROPIAS

Cookies

Finalidad

Opt-out
Cookies Técnicas Gestionan la correcta navegación a través de la Web y sus contenidos, permitiendo identificar las sesiones de usuario y proteger su uso.

N/A

Cookies de Personalización Permiten mejorar la experiencia del usuario almacenando variables personalizadas como el idioma o las preferencias en la navegación.

N/A

 

COOKIES DE TERCEROS

(La información recogida a continuación ha sido facilitada por esos terceros)

Cookies

Finalidad

Opt-out

Google Plus

Google Plus proporciona botones y otras funcionalidades para que puedas compartir enlaces a nuestra web. La información enviada fuera de la UE a Google Plus, son utilizadas por Google Plus conforme sus políticas de privacidad. http://www.google.com/intl/es/policies/technologies/types/

Facebook

Facebook proporciona botones y otras funcionalidades para que puedas compartir enlaces a nuestra web en tu perfil. La información enviada fuera de la UE a Facebook, relativa a las páginas que has visitado o sobre las cosas que te interesan, son utilizadas por Facebook conforme sus políticas de privacidad. https://www.facebook.com/help/cookies/

Twitter

Twitter proporciona botones y otras funcionalidades para que puedas compartir enlaces a nuestra web. La información enviada fuera de la UE a Twitter, son utilizadas por Twitter conforme sus políticas de privacidad. https://twitter.com/privacy?lang=es

LinkedIn

Linkedin proporciona botones y otras funcionalidades para que puedas compartir enlaces a nuestra web en tu perfil. La información enviada fuera de la UE a Linkedin, relativa a las páginas que has visitado o sobre las cosas que te interesan, son utilizadas por Linkedin conforme sus políticas de privacidad. https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy?trk=hb_ft_cookie

Pinterest

Pinterest proporciona botones y otras funcionalidades para que puedas compartir enlaces a nuestra web en tu perfil. La información enviada fuera de la UE a Pinterest, relativa a las páginas que has visitado o sobre las cosas que te interesan, son utilizadas por Pinterest conforme sus políticas de privacidad. https://help.pinterest.com/es/articles/edit-your-account-privacy

Los sistemas de opt-out específicos indicados en la tabla anterior respecto de la cookie de que se trate (estos sistemas pueden conllevar que se instale en su equipo una cookie “de rechazo” para que funcione su elección de desactivación); u otras herramientas de terceros, disponibles on line, que permiten a los usuarios detectar las cookies en cada sitio web que visita y gestionar su desactivación.

Extrapernil del Montseny s.l. no se hace responsable del contenido y veracidad de las políticas de privacidad de los terceros incluidas en esta política de cookies.

Cualquier duda o cuestión que tenga sobre esta política de cookies, puede contactar con Extrapernil del Montseny en info@extrapernil.com.